QUY CÁCH SẢN PHẨMCHIỀU DÀIKG/MKG/CÂY
✅ V 25 x 25 x 2.5ly6 M            0.92                 5.5
✅ V 25 x 25 x 3.0ly6 M            1.12                 6.7
✅ V 30 x 30 x 2.0ly6 M            0.83                 5.0
✅ V 30 x 30 x 2.5ly6 M            0.92                 5.5
✅ V 30 x 30 x 3.0ly6 M            1.25                 7.5
✅ V 30 x 30 x 3.0ly6 M            1.36                 8.2
✅ V 40 x 40 x 2.0ly6 M            1.25                 7.5
✅ V 40 x 40 x 2.5ly6 M            1.42                 8.5
✅ V 40 x 40 x 3.0ly6 M            1.67               10.0
✅ V 40 x 40 x 3.5ly6 M            1.92               11.5
✅ V 40 x 40 x 4.0ly6 M            2.08               12.5
✅ V 40 x 40 x 5.0ly6 M            2.95               17.7
✅ V 45 x 45 x 4.0ly6 M            2.74               16.4
✅ V 45 x 45 x 5.0ly6 M            3.38               20.3
✅ V 50 x 50 x 3.0ly6 M            2.17               13.0
✅ V 50 x 50 x 3.5ly6 M            2.50               15.0
✅ V 50 x 50 x 4.0ly6 M            2.83               17.0
✅ V 50 x 50 x 4.5ly6 M            3.17               19.0
✅ V 50 x 50 x 5.0ly6 M            3.67               22.0
✅ V 60 x 60 x 4.0ly6 M            3.68               22.1
✅ V 60 x 60 x 5.0ly6 M            4.55               27.3
✅ V 60 x 60 x 6.0ly6 M            5.37               32.2
✅ V 63 x 63 x 4.0ly6 M            3.58               21.5
✅ V 63 x 63 x5.0ly6 M            4.50               27.0
✅ V 63 x 63 x 6.0ly6 M            4.75               28.5
✅ V 65 x 65 x 5.0ly6 M            5.00               30.0
✅ V 65 x 65 x 6.0ly6 M            5.91               35.5
✅ V 65 x 65 x 8.0ly6 M            7.66               46.0
✅ V 70 x 70 x 5.0ly6 M            5.17               31.0
✅ V 70 x 70 x 6.0ly6 M            6.83               41.0
✅ V 70 x 70 x 7.0ly6 M            7.38               44.3
✅ V 75 x 75 x 4.0ly6 M            5.25               31.5
✅ V 75 x 75 x 5.0ly6 M            5.67               34.0
✅ V 75 x 75 x 6.0ly6 M            6.25               37.5
✅ V 75 x 75 x 7.0ly6 M            6.83               41.0
✅ V 75 x 75 x 8.0ly6 M            8.67               52.0
✅ V 75 x 75 x 9.0ly6 M            9.96               59.8
✅ V 75 x 75 x 12ly6 M          13.00               78.0
✅ V 80 x 80 x 6.0ly6 M            6.83               41.0
✅ V 80 x 80 x 7.0ly6 M            8.00               48.0
✅ V 80 x 80 x 8.0ly6 M            9.50               57.0
✅ V 90 x 90 x 6.0ly6 M            8.28               49.7
✅ V 90 x 90 x 7.0ly6 M            9.50               57.0
✅ V 90 x 90 x 8.0ly6 M          12.00               72.0
✅ V 90 x 90 x 9.0ly6 M          12.10               72.6
✅ V 90 x 90 x 10ly6 M          13.30               79.8
✅ V 90 x 90 x 13ly6 M          17.00            102.0
✅ V 100 x 100 x 7.0ly6 M          10.48               62.9
✅ V 100 x 100 x 8.0ly6 M          12.00               72.0
✅ V 100 x 100 x 9.0ly6 M          13.00               78.0
✅ V 100 x 100 x 10ly6 M          15.00               90.0
✅ V 100 x 100 x 12ly6 M          10.67               64.0
✅ V 100 x 100 x 13ly6 M          19.10            114.6
✅ V 120 x 120 x 8.0ly6 M          14.70               88.2
✅ V 120 x 120 x 10ly6 M          18.17            109.0
✅ V 120 x 120 x 12ly6 M          21.67            130.0
✅ V 120 x 120 x 15ly6 M          21.60            129.6
✅ V 120 x 120 x 18ly6 M          26.70            160.2
✅ V 130 x 130 x 9.0ly6 M          17.90            107.4
✅ V 130 x 130 x 10ly6 M          19.17            115.0
✅ V 130 x 130 x 12ly6 M          23.50            141.0
✅ V 130 x 130 x 15ly6 M          28.80            172.8
✅ V 150 x 150 x 10ly6 M          22.92            137.5
✅ V 150 x 150 x 12ly6 M          27.17            163.0
✅ V 150 x 150 x 15ly6 M          33.58            201.5
✅ V 150 x 150 x 18ly6 M                                   39.80                                           238.80
✅ V 150 x 150 x 19ly6 M                                   41.90                                           251.40
✅ V 150 x 150 x 20ly6 M                                   44.00                                           264.00
✅ V 175 x 175 x 12ly6 M                                   31.80                                           190.80
✅ V 175 x 175 x 15ly6 M                                   39.40                                           236.40
✅ V 200 x 200 x 15ly6 M                                   45.30                                           271.80
✅ V 200 x 200 x 16ly6 M                                   48.20                                           289.20
✅ V 200 x 200 x 18ly6 M                                   54.00                                           324.00
✅ V 200 x 200 x 20ly6 M                                   59.70                                           358.20
✅ V 200 x 200 x 24ly6 M                                   70.80                                           424.80
✅ V 200 x 200 x 25ly6 M                                   73.60                                           441.60
✅ V 200 x 200 x 26ly6 M                                   76.30                                           457.80
✅ V 250 x 250 x 25ly6 M                                   93.70                                           562.20
✅ V 250 x 250 x 35ly6 M                                  128.00                                           768.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *